Gutentor Advanced TextSkinite “Opšti uslovi putovanja” u PDF-u na linku.
Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2. , a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik
RS“ br. 17/2019) direktor TA „Active Traveling“ doo iz Beograda, MB 20975687, PIB 108319405,
dana 18.11.2023. god. utvrđuje sledeće:
OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE
Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime
svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje:
Opšti uslovi), unapred pripremljen i objavljen program putovanja (dalje: Program), da je kao i svi
putnici iz ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim
mogućnostima putnog osiguranja.
Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “Active Traveling” kao
organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi
definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.
Pre zaključivanja Ugovora Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu.
Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim
promenama podataka iz Programa u primerenom roku obavešten pre zaključenja Ugovora.
U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program
se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti
Organizatora u navedenom roku da ne prihvata novoučinjeni Program – ponudu, Ugovor se smatra
raskinutim.

2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR
Prijavu putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik
se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima
Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zaključen Ugovor o
posredovanju (dalje: Posrednik).
Kada Posrednik u Programu Organizatora i Ugovoru sa Putnikom ne naznači svoje svojstvo Posrednika,
Organizator ne odgovara za izvršenje Programa prema Putniku, već je to obaveza Posrednika.
Ugovor u elektronskoj formi smatra se zaključenim onog časa kada ponuđač primi elektronsku poruku
koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvata ponudu. Ponuda i prihvat ponude, kao i druge izjave volje
učinjene elektronskim putem, smatraju se primljenim kada im lice kome su upućene može pristupiti.
Kada se elektronska poruka, odnosno elektronska forma koristi prilikom zaključenja ugovora, takvom
ugovoru se ne može osporiti punovažnost samo zbog toga što je sačinjen u elektronskoj formi.
Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora ili Potvrdom za rezervaciju
učinjenu putem Interneta, na način na koji je Prijava učinjena i uplatom akontacije u visini od 40% od
cene aranžmana, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Sledećih 30% od ukupne cene putovanja plaća se 60
dana pre početka putovanja, a ostatak (30%) ugovorene cene, plaća se 30 dana pre početka putovanja,
ukoliko programom putovanja nije drugačije utvrđeno, a u skladu sa uslovima rokova organizatora
maratona.
Ukoliko Putnik, u ugovorenom roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u
skladu sa tačkom 12. Opštih uslova.Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo
za jednog određenog putnika iz Ugovora.
Zaključenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni
deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promene nastanu
usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve
navedene putnike u Ugovoru.
Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju
neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana,
Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih
uslova.

3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA
– Da u Ugovoru osim usluga iz Programa unese posebne zahteve putnika sa kojima se isključivo
Organizator saglasio,
– Da isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno
neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniţenje cene) povodom blagovremene i
osnovane pisane reklamacije – prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim
ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo
ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih
događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili
nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,
– Saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti da se stara o pravima i interesima Putnika,
– Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije
partnera a ako toga nema naziv, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku,
– Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
– Sve usmene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu,
Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti
osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA
– Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne posebne
zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
– Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara
Organizator, osim ako programom putovanja nije drugačije utvrdjeno,
– Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,
– Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za
organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene
propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),
– Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih
i drugih propisa i ovih Opštih uslova,
– Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove
prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
– Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili
licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
– Da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije
(www.msp.gov.rs) i na druge načine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika,
– Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o
tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

5. CENE I SADRŢAJ USLUGA
Cene aranžmana su iskazane stranoj valuti, a obračun se vrši u dinarima prema prodajnom kursu
poslovne banke Organizatora putovanja na dan objavljivanja programa.
Promene kursa strane valute u međuvremenu neće uticati na promenu i cene aranžmana u
dinarima. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora
Putnika.
Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta
neposrednom izvršiocu usluge.
Cena iz Ugovora uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više
sledećih usluga prosečnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i objekte i to: smeštaja, ishrane,
prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik plaća
(dalje: Standardne usluge). Osim pomenutih, neizostavnu uslugu koja je u sklopu paket aranžmana
predstavlja kotizacija za trku po izboru, u zavisnosti od programa putovanja.
Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor),
troškove: aerodromskih i lučkih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora,
turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza,
ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja
sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta
u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama:
Pogled, sprat, veličina, balkon itd, dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene
Programom.
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u
Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do
dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan
početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora).
U slučaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do korektne cene
putovanja uz doplatu iznosa od 3.000,00 din za manipulativne troškove.
U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene
usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene
Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim
aktivnostima, ukoliko programom nije drugačije utvrđeno.

6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:
Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene najkasnije 8 dana pre početka putovanja ako je
nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute ili do promene u tarifama
prevoznika i u drugim zakonom predviđenim slučajevima. Za povećanje ugovorene cene do 10 % nije
potrebna saglasnost putnika i nije osnov za raskid Ugovora.
Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za sličan
Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez
obaveze naknade štete Organizatoru, ako najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obaveštenja o
povećanju cene, obavesti Organizatora. Ako u naznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti
organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz
izvršenu uplatu.
Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov
bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i
specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa,
o tome mora zaključiti Poseban ugovor.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika i
neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na
iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web
sajtu, s tim da očigledne štamparske i računske greške daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.
Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj
kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po
destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od
cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van
nadzora i uticaja su Organizatora.
Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika
u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika
iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama
nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska
aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve
Organizator ne snosi odgovornost.
Prvi i poslednji dan iz Programa su predvidjeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili
mestu opredeljenja – već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da
Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u
kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.
Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je
najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju
pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se
primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak,
poletanje – sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je
npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smeštajnom
objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne
podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć
Putniku po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi
prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa
vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskihm i drugih propisa i dr.) obavezuju putnika a
nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora i sve eventualne posledice i štetu u
takvom slučaju snosi Putnik u celosti.
Promena ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene
ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih
razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator snosi sve
troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.
Kad treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo
na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno
odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu
putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u
skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.

8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ
Smeštaj: ukoliko drugačije nije posebno ugovoreno,
– Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu
opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu
buke, parkinga i dr. katakteristike,
– Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 15,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje
objekta najkasnije do 10,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju
zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja
smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
– Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) u skladu sa
kategorizacijom i propisima domicilne zemlje su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa
jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i
koji mogu bitno pogoršati kvalitet smeštaja,
– Deljene mix sobe podrazumevaju boravak gostiju oba pola. Ne postoje “samo ženske” ili “samo
muške” sobe, osim ukoliko u momentu otpočinjanja putovanja organizator putovanja
ima dovoljno putnika istog pola za popunu jedne zajedniĉke ženske tj. muške sobe.
– Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne
podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa,
– Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa,
propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca
usluga.
– Ukoliko su dve ili više osoba rezervisale zajedno dvokrevetnu ili višekrevetnu sobu ili brodsku kabinu
i sl. a nema treće osobe koja zamenjuje jednu od njih, Organizator ima pravo naplate pune cenu
smeštajne jedinice.
– U slučaju da se putnik svojevoljno i na lični zahtev odluči za dvokrevetnu sobu, odnosno zatraži od
agencije spajanje sa drugim putnikom koji se takodje prijavio individualno, u slučaju odustanka od
putovanja jednog od putnika (iz bilo kod razloga), agencija neće snositi odgovornost. Odgovornost i
troškove će snositi podjednako oba putnika. Krevet u dvokrevetnoj sobi koja je rezervisana kao celina,
nije moguće otkazati.
– Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj
može se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom
mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost
Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta.
– Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito
na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje
reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr. jer Organizator ne odgovara
za štete nastale po tom osnovu.
Ishrana: Ako drugačije nije posebno ugovoreno,
– Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije
objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili
posluživanja (menija).
– Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja druga podrazumeva usluge po internim
hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji.
-Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva kontinentalni (osnovni) doručak.
-Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge
samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem. U smeštajnom objektu su identični uslovi
ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju
da na licu mesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor, Organizator ne
snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge ishrane.
Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno,
– Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima prema
propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator
i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom
prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja
itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu.
– Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove
predviđene propisima (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to
okolnosti uslovljavaju,
– Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan
da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta.
– Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i
pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu
policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Orgasnizatora. Ukoliko
Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz
tačke 12. Opštih uslova.
– Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič – vozač. Vodič-vozač ima pravo
da, zbog nepredvidivih, neižbežnih ili bezbedosnosnih i sličnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer
puta, ili redosled obilazaka lokalitata.
– Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.)
mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte
neregularnom za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka
kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte,
kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.
– Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima.
– Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja
se i direktna je odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima i običajima kojima se
regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgvornosti su Organizatora.

9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI
Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije.
Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove
(vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog
državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave
obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa
rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru
ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja
Organizator. Službenik agencije Organizatora, niti Posrednika nije ovlašćen da utvrdjuje validnost
putnih i drugih isprava i dokumenata.
Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantuje dobijanje vize, niti
dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako
pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko
Putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku
blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.
Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specifična
ishrana, karakteristike smeštaja itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom
Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u
8zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih
dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome i
da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima
boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i
troškove snosi sam putnik. Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za
odredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 12. Opštih uslova.

10. PRTLJAG
Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga Putnik
plaća prema važećim cenama prevoznika. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad
je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi
sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu ili sajtu
predmetnog aerodroma. Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na
licu mesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju
naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete.Kod prevoza autobusom putnik može
poneti 2 komada prtljaga i predati ga ovlašćenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo
na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o
davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u
smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca
usluge smeštaja ili osiguranja a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima.Prenos prtljaga od
mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putniika (prevoz će biti što je moguće bliže
smeštajnom objektu). Za nestanak ili oštećenje prtljaga u transportu od parkinga do smeštajnog objekta,
kao i za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.
Osim kod namere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljag i predmete, koji se
obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku ne
preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da
ih nose sa sobom.
Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lične dokumenta, stvari i
vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak.
Preporučuje se da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo
u ručnom prtljagu.
Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku
Organizatora ili neposrednog izvršioca usluge.

11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA
Pre početka putovanja:
Organizator je dužan da Putnika obavesti o svakoj bitnoj promeni Programa na način na koji je
zaključen Ugovor, najkasnije u roku od 5 dana pre početka putovanja, a Putnik ima rok od 48 časova od
dana prijema obaveštenja o promeni odgovoriti Organizatoru da li prihvata istu. Prihvat nove ponude
može se izvršiti i kroz izvršenu uplatu novougovorene cene. U slučaju prihvata nove ponude, Putnik ima
pravo na srazmerno sniženje cene u slučaju da je nova ponuda niža od prvobitno ugovorene, odnosno
ima obavezu uplatiti razliku u ceni između prvobitne i nove ponude, ukolika je ponuda viša od prvobitno
ugovorene. Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenu od strane Organizatora, Putnik ima pravo
na povraćaj ukupno uplaćene cene.
Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:
– nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5 dana
pre početka turističkog putovanja i
– zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da
su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne
objavljuje i Ugovor ne zaključuje,uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije
u roku od 15 dana od dana otkaza.
– Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik ometa sprovođenje započinjanja
putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, dodatnih, ne ugovorenih zahteva, bez obzira na izrečenu
opomenu. U tom slučaju Putnik ima obavezu da Organizatoru nadoknadi pričinjenu štetu.
Ukoliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih
putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u
Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na
posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima, hidrogliserima i dr.najmanje 80% popunjenosti
kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu.
U slučaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po
osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.
Za vreme putovanja:
Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti
Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i
neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno
sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta
predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili
druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade
putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene
Programa.
Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik ometa sprovodjenje putovanja usled
grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima obavezu da
organizatoru nadoknati pričinjenu eventualnu štetu.
U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a
koji se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze,
epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju
pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i
obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu
odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.
12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA
Pre početka putovanja:
Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način
kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja
pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako
Programom nije drugačije određeno, i to:
10% u momentu rezervacije,
20% do 150 dana pre početka putovanja,
40% od 149 do 120 dana pre početka putovanja,
60% od 119 do 90 dana pre početka putovanja,
80% od 89 do 60 dana pre početka putovanja,
90% od 59 do 30 dana pre početka putovanja,
100% od 29 do 0 dana pre putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta.
Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne
jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od
putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza,
smeštaja, kotizacije za trku, organizacije putovanja, troskove za obradu i procesuiranje prijave,
manipulativne troškove, kao i administrativne troškove koji ne mogu biti veci od 5% od ugovorenog
iznosa aranžman i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga,
deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, deteta,
roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne
nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.
Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz
zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti
opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izričito potvrđuje
iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu
se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slučajevi lokalnih terorističkih
napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za
koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje
putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje,
odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i
nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva
lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak – korišćenje ugovorenog putovanja.
Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu, dužan je putniku izvršiti povraćaj
uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Ukoliko pak
Organizator putovanja pronađe zamenu umesto samog putnika, agencija će naplatiti uslugu traženja
zamenskog putnika.
U slučaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje
direktno od osiguravača. Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za
posredovanje u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.
Nakon otpočinjanja putovanja:
Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga,
Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu
davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene neiskorišćenog
putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze.
Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrdjeni Ugovorom, Organizator je
dužan da sprovede odredjene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi
Putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za
Putnika, sve u skladu sa tačkom 14. ovih Opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA
U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za
otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda.
Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o
osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi
direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije
osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o
osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da je informisan i upućen na obezbeđenje
paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da
isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da
Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000,00 eura u
dinarskoj protivvrednosti i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 30.000,00 eura,
kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog
smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2.
potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje
Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza
putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između
uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno
neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za
slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem,
delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su
određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika
po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za
potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i
sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom
putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka
turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.
Organizator poseduje polisu osiguranja jemstva za turističke agencije u slučaju insolventnosti i
osiguranja odgovornosti turističkih agencija broj 2702022 zaključenu dana 30.10.2023. godine
osiguravajuće kompanije DUNAV OSIGURANJE ADO iz Beograda, ulica Makedonska broj 4,
važeću od 18.11.2023. godine. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku do 14
dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod DUNAV OSIGURANJA putem tel 0800 386 286,
pisanim putem ili telegramom na adresu Ul. Makedonska broj 4, 11001 Beograd ili putem e
maila kontaktcentar@dunav.com .
Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude,
odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa
ovim Opštim uslovima putovanja.
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni Opšti uslovi osiguranja i da iste u
celosti prihvata.

14. POMOĆ, PRIGOVOR, TUŢBA I REŠAVANJE SPOROVA
Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku
Organizatora, a ako ovaj nije dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.),
ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima direktno Organizatoru.
Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel.
broja +381612014762 radnim danima od 10h do 18 h, po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila:
active.traveling.rs@gmail.com. Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj
ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko
kojih se može kontaktirati.
13Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se
opravdani prigovor na licu mesta otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen
apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom organizatora ili neposrednim
izvršiocem usluga (smetaja, prevoza i drugih usluga iz Programa) o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva
primerka koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.
Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u
suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje adekavtnog altermativnog rešenja smatra se da je Program
u celosti izvršen. Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već
isključivo Organizator.
Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavesno i na
propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog
predstavika i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana
završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja nedostataka, isključivo
Organizatoru, dostavi osnovan i dokumentovan prigovor (pisani prigovor na licu mesta, račune o
plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u
odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između
ugovorenih i neizvršenih odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje
ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, prigovor podnosi pojedinačno,
jer organizator neće razmatrati grupne prigovore.Pritužbe i druge postupke Putnik je ovezan dostaviti u
pisanoj formi isključivo na adresu Organizatora.
Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore po
učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu
mesta.Organizator je dužan u roku od 15 dana dostaviti putniku pisani odgovor i isplatiti razliku u ceni,
sve od dana prijema urednog prigovora.Ukoliko prigovor nije kompletan i isti treba urediti, organizator
će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja.Organizator će
u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje
su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniženje cene po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge,
ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade,
koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno
delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili
koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje
spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez
obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o
konačnom razrešenju medjusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putniku
izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim uslovima
YUTE, kada je Organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u
skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o
putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je Org. postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Organizator ne snosi odgvornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih
pružaoca usluga koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv
Organizator pri izboru lica koja su te usluge izvršila.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora
smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora.

15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE
Program putovanja po zahtevu putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika
jeste kombinacija dve ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator
nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika. Na Program po zahtevu analogno se
primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano.
16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA
Putnik je upoznat da je Organizator usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
i saglasan je da lični podaci Putnika i saputnika iz Ugovora o putovanju kao što su: JMBG, broj putne
isprave, broj telefona, E mail adresa, poštanska adresa stanovanja i druge podatke neophodne za
sporovođenje prijave , koje Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora
putovanja i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti.
Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog Programa
putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika
drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

17. OBAVEZNOST PRIMENE
Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu
na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaoci usluga, kao i za putovanja sa
posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i
posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo
takvih Ugovora. Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog
Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opšte uslove putovanja.
Odredbe ovih OUP čine sastavni deo Ugovora između Putnika i Organizatora i obavezujuće su za obe
ugovorne strane. Za sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Opštim uslovima putovanja primenjivaće se
odredbe Zakona o turizmu, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača, kao i
dosadašnja praksa. Svojim potpisom na Ugovoru, Putnik potvrđuje da su mu Opšti uslovi uručeni, da ih
je razumeo i prihvatio. U slučaju spora nadležan je sud prema sedištu Organizatora putovanja.

Ovi OUP važe od 18.11.2023.godine