OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI


Active Traveling doo Beograd, je organizator putovanja kome je dodeljena licenca OTP 41/2017. U obavljanju delatnosti za koju je registrovan, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti svojih klijenata. U skladu sa Zakonom o zaštiiti podataka o ličnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti svojih klijenata (putnika) odnosno potencijalnih klijenata, tako i korisnika usluga i tredih lica, stoga posebnu pažnju poklanja njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdao i zadržao poverenje, svih lica do čijih ličnih podataka dođe. Ličnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na klijenta kao fizičko lice, a na osnovu koga je njegov identitet utvrđen ili se može utvrditi. Ovim dokumentom pružaju se detaljne informacije o tome na koji način i po kom osnovu Active Traveling doo prikuplja i obrađuje lične podatke, pod kojim uslovima i koja prava pripadaju licima u pogledu podataka o ličnosti. Molimo naše klijente da ovaj dokument (Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti) pažljivo pročitaju kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama o postupanju sa Vašim ličnim podacima i kako biste u potpunosti bili svesni prava koja Vam pripadaju na osnovu pozitivnih pravnih propisa.

1. KO JE RUKOVALAC PODATAKA?

Pravni termin “rukovalac“ označava fizičko ili pravno lice koje prikuplja Vaše lične podatke, određuje svrhe i načine njihove obrade, i odgovorno je da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu sa važedim pravnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Active Traveling doo Beograd u obavljanju svog poslovanja predstavlja rukovaoca, pri čemu on s Vašim podacima postupa isključivo u skladu sa važedim propisima tako da osigurava adekvatan nivo zaštite i bezbednosti podataka o ličnosti. Određeni lični podaci su Active Traveling doo nužni kako bi Vam mogao prodati određeni proizvod ili pružiti uslugu. Međutim, ako iz nekog razloga ne želite da date Vaše lične podatke, isto možete slobodno učiniti, ali tada Active Traveling doo možda nede biti u mogudnosti da Vam obezbedi ili pruži usluge za koje ste zainteresovani. Kontakt podaci Rukovaoca obrade i Lica ovlašdenog za zaštitu podataka o ličnosti:

 • Active Traveling doo, Višnjički venac 37/8, 11060 Beograd, PIB: 108319405, MB: 20975687;
 • Telefon: +(381) 61 2014 762, e-mail: active.traveling.rs@gmail.com

2. KOJE PODATKE O LIČNOSTI ACTIVE TRAVELING PRIKUPLJA?

U svom poslovanju, Active Traveling doo može prikupljati, čuvati i koristiti (obrađivati) sledede vrste Vaših ličnih podataka:

 • Opšte identifikacione podatke i kontakt podatke, podatke navedene u ugovoru o putovanju, ponudi, predugovornom obaveštenju i/ili drugim dokumentima koji su neraskidivo povezani sa ugovorom o putovanju (prilozi, ponude, upitnici i sl.);
 • Podatke o datoj saglasnosti odnosno pristanku;
 • Kao i druge podatke ukoliko za to postoji pravni osnov.

3. KAKO ACTIVE TRAVELING PRIKUPLJA VAŠE LIČNE PODATKE?

Active Traveling doo prikuplja Vaše lične podatke direktno od Vas.

4. SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Active Traveling doo prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u različite zakonom dozvoljene svrhe. U pojedinim situacijama Vaši lični podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim situacijama postoji zakonska, ugovorna ili druga osnova za njihovo prikupljanje. Svrhe u koje Active Traveling doo prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke mogu biti sledede:

 • Zaključivanje i izvršavanje ugovora o putovanju;
 • Evidencije ugovora o putovanju;
 • Informisanje o uslugama Active Traveling doo (direktni marketing);
 • Izvršavanje zakonskih obaveza Active Traveling doo i drugo.

Za pojedine prethodno navedene svrhe, Active Traveling doo vrši prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka na osnovu zakona, odnosno ugovora, na osnovu Vašeg pristanka, a za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti na osnovu Vaše izričite saglasnosti odnosno izričitog pristanka. Svaki pristanak za obradu Vaših ličnih podataka koji ste Active Traveling možete opozvati u bilo kom momentu. Od tog trenutka Active Traveling nede vršiti obradu Vaših ličnih podataka koja se zasnivala na pristanku, ali to nede uticati na zakonitost obrade podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja. Međutim, Active Traveling doo može prikupljati i obrađivati Vaše lične podatke i bez Vaše saglasnosti – naime, ako je takvo prikupljanje i obrada neophodna za:

 • Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se pre sklapanja ugovora, na Vaš zahtev, preduzele radnje potrebne za sklapanje ugovora (npr. izrada ponude);
 • Poštovanje pravnih obveza Active Traveling doo;
 • Ostvarivanje legitimnih interesa Active Traveling doo ili trede strane, osim u slučaju kada Vaši pojedinačni interesi, prava i slobode imaju prednost nad legitimnim interesom Active Traveling doo ili trede strane (npr. razmena podataka unutar Active Traveling doo u administrativne svrhe ili u svrhu ponude sličnih ili dugih proizvoda i sl.).

5. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI TREDIM LICIMA

Active Traveling doo ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši lični podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu sa prethodno navedenim svrhama. Kako bi se iste ostvarile, Active Traveling u pojedinim situacijama mora Vaše lične podatke učiniti dostupnim tredim licima odnosno licima koji s Vašim ličnim podacima dalje postupaju kao obrađivači, odnosno kao primaoci podataka o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podatka o ličnosti, a to su primera radi: ino-partneri, turistički vodiči, hotelijeri, prevoznici i sl.

6. GDE SE OBRAĐUJU VAŠI LIČNI PODACI?

Vaše lične podatke obrađivade lica navedena u tački 5. ovog dokumenta, a u skladu sa ugovorom o obradi podataka o ličnosti koji de u svemu osigurati bezbednost Vaših ličnih podataka, poštujudi zakonski okvir u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Active Traveling doo ni u kojem slučaju nede Vaše lične podatke činiti dostupnim licima koja nemaju ovlašdenje za obradu Vaših ličnih podataka.

7. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH LIČNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?

U odnosu na Vaše lične podatke koje Active Traveling prikuplja i obrađuje, na osnovu važedih propisa u vezi sa zaštitom podatka o ličnosti imate slededa prava:

 • Pravo na informisanje o tome koje Vaše lične podatke Active Traveling poseduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o rukovaocima i obrađivačima navedenih podataka i osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;
 • Pravo na ispravku Vaših ličnih podataka, kako biste osigurali da su podaci kojima Active Traveling raspolaže istiniti, tačni i ažurni;
 • Pravo na brisanje Vaših ličnih podatka koje Active Traveling doo obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha navedenih pod tačkom 4.;
 • Pravo na ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u slučajevima predviđenim važedim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti;
 • Pravo prenosivosti – imate pravo da primite Vaše lične podatke u strukturisanom obliku kako biste iste preneli drugom rukovaocu;
 • Pravo prigovora (pritužbe) – imate pravo da uložite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka Active Traveling doo ili nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti);
 • Pravo da povučete saglasnost odnosno pristanak za obradu Vaših ličnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti odnosno pristanka.

Zahtev za ostvarenje navedenih prava možete podneti:

 • putem pošte na adresu: Active Traveling doo, Višnjički venac 37/8, 11060 Beograd ili
 • elektronskom poštom na e-mail: active.traveling.rs@gmail.com

8. KADA MOŽETE ULOŽITI PRITUŽBU NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI?

U svakom trenutku možete Active Traveling doo uložiti prigovor na obradu Vaših ličnih podataka za potrebe direktnog marketinga, nakon čega de bez odlaganja prestati sa obradom Vaših podataka u navedenu svrhu. Prigovor možete uputiti i na obradu Vaših ličnih podataka koja je neophodna za izvršavanje zakonom propisanih ovlašdenja ili za potrebe ostvarivanja legitimnih interesa Active Travelinga, nakon čega Active Traveling više nede obrađivati Vaše lične podatke, osim ukoliko je pozitivnim propisima uređeno drugačije. Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših ličnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo da se obratiti se i nadležnom nadzornom organu pritužbom – Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

9. KOLIKO DUGO ČUVAМО VAŠE LIČNE PODATKE?

Active Traveling čuva Vaše lične podatke do isteka zakonskog roka čuvanja odnosno dok za to postoji legitiman interes, odnosno važeda saglasnost ili pristanak. Active Traveling nede čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito tako što de ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

10. IZMENA PRAVILA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Active Traveling redovno vrši izmene ovog dokumenta koji sadrži informacije o obradi podataka o ličnosti, u skladu sa promenama važedih propisa koji uređuju ovu oblast i obezbeđuje da je najnovija verzija Informacija dostupna na web stranici www.marathon-travels.rs. U slučaju značajne promene sadržaja Informacije koja može bitno uticati na Vaša prava, slobode ili interese, bidete pravovremeno obavešteni.